Ανασκαφη / excavation

Πραγματοποιήθηκε μια ανασκαφή στην περιοχή της Νίκαιας. Αυτή η δράση ακολουθεί πιστά τους κανόνες μιας πραγματικής ανασκαφής. Τα ευρήματα καθαρίστηκαν προσεκτικά φωτογραφήθηκαν και εκτέθηκαν. Ένα ημερολόγιο σχεδιάστηκε με την μορφή του αρχείου ενός ερασιτέχνη ερευνητή. Σε αυτό το ημερολόγιο τοποθετούνται στοιχεία (μαρτυρίες, φωτογραφίες) που αφορούν τόσο την συγκεκριμένη γειτονιά όσο και την συλλογική μνήμη των προσφύγων της περιοχής.

An excavation was realized in the region of Nikea. This performance imitates an archaeological excavation. The findings have been cleaned carefully, photographed and exhibited. Α diary – album was drawn up in the form of an amateur’s researcher file. In this album are assembled elements (testimonies, photographs) that concern both this particular neighborhood and the collective memory of the refuges of this region.

Untitled-1 copyanskafikeimeno

2

3

4

5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

φωτογραφία απο την έκθεση του πρότζεκτ στον χώρο της ΑΣΚΤ/ image from the exhibition at ASFA.

Maria Sarri 2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s